Política de privacitat

L’informem que les seves dades personals seran tractades per Clínica dental Soto – Dra. M. Dolors Soto Ballesteros-, com a responsable, per tal de poder atendre la seva sol·licitud de forma adequada, finalitat que legitima el tractament de les seves dades. Aquests no seran cedides a tercers fora de per complir amb aquesta finalitat o aquelles cessions previstes en la legislació vigent.

Les seves dades seran conservades durant els terminis següents:

Si és vostè pacient

Les seves dades clíniques, filials i informes que conformin el seu historial clínic seran custodiats durant un termini de 15 anys, d’acord amb la Llei de modificació de la Llei 21/2000, de l’29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia de l’pacient, i la documentació clínica. En el cas d’informació accessòria, el termini de conservació obligatòria serà de 5 anys.

Si no és pacient:

Les seves dades seran conservades únicament per a respondre la seva petició d’informació. A la finalització de cada període les dades seran eliminats convenientment. Les dades marcades amb (*) són obligatoris i necessaris per poder atendre a la seva sol·licitud i vostè és responsable únic que aquests siguin veraces i es troben actualitzats, i de les conseqüències que de la manca d’aquesta es derivin. Tota la informació que ens faciliti serà tractada de forma confidencial, especialment les dades de salut, estant tot el personal obligat a guardar el degut secret i confidencialitat sobre el seu contingut, de conformitat amb la Llei 14/1986, general de sanitat, la normativa d’ protecció de dades de caràcter personal i la Llei d’autonomia de l’pacient i gestió de la història clínica autonòmica aplicable.

La Clínica l’informa que les seves dades es trobaran informatitzats en programes de gestió en servidors d’Amazon Cloud. S’emmagatzemen en dos exemplars en seus geogràficament separades situades a Europa, amb un estricte compliment de l’Reglament (UE) 679/2016 de Protecció de dades personals. No es transferiran sense el seu consentiment ni es trobaran allotjats en plataformes i mitjans de tercers països que no compleixin amb els estàndards de seguretat adequats o no siguin avalats per la Comissió Europea.

Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals mitjançant escrit motivat, adjuntant còpia del DNI a dpo@dentalsoto.es, indicant en l’assumpte “protecció dades personals» o la direcció de la Clínica . En cas de disconformitat amb el tractament de les seves dades podrà instar una reclamació davant l’autoritat competent.